184003_sbze.x32222 (1)

یکبار دیگر سلام…

۲۷ / ۱۲ / ۹۵
۱۱:۳۹

یکبار دیگر سالی را به پایان بردیم و سرآغاز دیگری را جشن می گیریم، نوروز را.
در این سالی که گذشت بی گمان روزهای خوب و بد فراوانی هم آمدند و رفتند اما همچنان امید ماند، امید به روزهای روشن نو.
روزنامه خزر نیز که در آخرین روزهای سال ۷۵ برای اولین بار بر روی دکه های مطبوعاتی ظاهر شد، اکنون وارد بیست و یکمین سال انتشار خود می شود تا بدین ترتیب به اندازه یک نسل در کنار شما بوده باشد.
در اولین سال ها خزر یکی از رسانه های مورد اعتماد مردم بوده است. رسانه ای که همراه مردم بود و برای آنان منتشر شد و اکنون در یک آغاز جدید باز هم بر همان عهد و پیمان روز نخست خود پای می فشارد.
به سنت هر ساله بر خود لازم می دانیم تا از همه کسانی که در این سال ها پشتیبان ما بودند تشکر کنیم. عزیزانی که مخاطبان روزنامه را تشکیل می دهند.
همچنین لازم است از صاحبان آگهی که امکان فعالیت بیشتر را برایمان فراهم می آورند تقدیر کرده و برای تمامی مردم سالی پرخیر و برکت همراه با سلامتی و شادکامی آرزو کنیم.