n82768708-72062021

محافظت جنگلهای هیرکانی گیلان جهانی می شود

۲۸ / ۰۹ / ۹۶
۱۸:۱۳

معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان از فراهم آمدن مقدمات اولیه ثبت بخشی از جنگلهای هیرکانی استان به عنوان میراث جهانی در یونسکو خبر داد.
محمد رضا عبدالهی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت : جنگلهای هیرکانی از بقایای جنگلهای دوران سوم زمین شناسی هستند و به لحاظ پایداری و قدمت از اهمیت بسزایی برخوردار هستند و با وجود موقعیت خاص آب و هوایی climatic در کرانه جنوبی و جنوب غربی دریای خزر پوشش جنگلی منحصر به فردی شکل گرفته که به لحاظ تنوع و نقش آن مهم و بسیار ارزشمند است.
وی یاداور شد: حدود دو میلیون هکتار از این جنگلها در ایران و حدود ۲۰ هزار هکتار آن در جمهوری آذربایجان واقع است .
عبدالهی خاطرنشان کرد : از آنجاییکه جنگلهای مذکور برای حفظ زیست بوم اهمیت دارند ، ثبت جهانی آنها در یونسکو می تواند اقدام مناسبی برای این جنگل ها باشد که در این راستا پیگیری های موثری به عمل آمده و از سال گذشته اقدامهای اولیه برای ثبت جنگلهای لیسار تالش ، گشت رودخان فومن و سیاهرود رودبار به عنوان میراث طبیعی جهانی صورت گرفته و مراحل نهایی شدن آن در دست انجام است.
عبدالهی گفت : به دلیل گستردگی و ارزشمندی موضوع نیاز به همکاری و تعامل دستگاههای دیگر نظیر سازمان جنگلها ،محیط زیست و میراث فرهنگی است .
وی افزود : در این ارتباط کتابچه ای از سوی نمایندگان دستگاههای مربوط تهیه شده که در آن به ویژگی های انحصاری و برجسته این جنگلها تاکید شده و در بدو امر ۱۵ مکان ( site ) معرف جوامع مختلف جنگلهای هیرکانی برای ثبت جهانی معرفی شده که سه مکان آن در گیلان قرار دارد.
وی گفت : این مکان ها به عنوان مناطق حفاظتی تلقی و هیچگونه دخالت انسانی در آن انجام نخواهند شد و به عنوان منطقه zone مرکزی تلقی می گردند ، پیرامون مناطق مرکزی ، منطقه حائل buffer zone خواهند بود که نقش ضربه گیر را خواهند داشت و در آینده می توان مکان های کمتر دست خورده دیگری را به محدوده ثبت اضافه کرد .
وضعیت جنگلهای گیلان :
مساحت استان گیلان حدود ۱۴۷ هزار هکتار است ، این استان در در کرانه دریای خزر واقع شده است .
در این استان بیش از ۵۶۴ هزار هکتار جنگل وجود دارد که بخشی از جنگلهای هیرکانی است و دارای گونه های با ارزش و منحصر به فردی مانند بلوط ، راش ، ممرز ، توسکا ، افرا، انجیلی ، سرخدار ، ارس و زربین و اکو سیستم متنوع جانوری است.
۵۵ درصد از سطح جنگلهای گیلان را جنگلهای انبوه تشکیل می دهد و ۲۹ درصد نیمه انبوه ،حدود ۱۲ درصد به دلیل نزذیکی به روستاها مخروبه و حدود چهار درصد نیز بیشه زار ، درختچه زار و جنگلهای دست کاشت مصنوعی است.
از نظر توپوگرافی جنگلهای گیلان در دامنه های کوهستانی شمال البزر واقع شده و عموما شیب دار است و ۲۰ درصد از مساحت این عرصه ها را جنگلهای حفاظتی و حمایتی تشکیل می دهند .
نظر به اهمیت جنگلها و نقش آن در حیات بشری نیاز است که نگاه حمایتی ویژه ای به این بخش معطوف شود و با فرهنگ سازی مثبت در آحاد جامعه ، بکار گیری نیروی انسانی تحصیل کرده و تهیه و استفاده از طرح آمایش سرزمین و هدایت تک خانوار ها و آبادی های پراکنده به روستاهای پایدار به کمک جنگل شتافت .