سرمقاله

ضرورت انتخاب شهرداران  با رای مستقیم مردم

۱۶ / ۰۵ / ۹۵
۲۲:۵۹

رضا احمدی سراوانی

ماجرای استیضاح شهردار رشت اولین و آخرین استیضاح شهرداران توسط شوراها نیست. اما بی گمان رشت یکی از بالاترین آمار استیضاح شهرداران را به نام خود ثبت کرده است.

روندی که بی گمان ضمن اتلاف وقت و انرژی شورا و شهرداری ها، به مدیریت شهری بشدت آسیب زده و عملا توسعه شهر را پرهزینه و با عقب ماندگی مواجه می کند.

بنابراین در بحث استیضاح شهرداران که طبق قانون از اختیارات شوراها است باید تغییری ایجاد شود تا شهرداران دایم نگران عزل خود نبوده و در این میان عامل سالم و مثبتی میان شوراها و شهرداران ایجاد شود و این ممکن نیست جز با تغییر قانون شوراها. به نحوی که اختیار عزل و نصب شهرداران از شوراها سلب شود. براین اساس می توان همزمان با انتخاب شوراها، مردم علاوه بر انتخاب اعضای شورا، شهردار را نیز با رای مستقیم خود انتخاب کنند. بدین ترتیب شوراها تنها حق نظارت بر کار شهردار و قانون گذاری شهری را خواهند داشت و این مردم هستند که طی انتخابات نظر خود را درباره مدیریت شهری به طور مستقیم اعمال می کنند.