سرمقاله

صنعت گردشگری گیلان در خطر

۱۶ / ۰۹ / ۹۵
۰۲:۵۰

رضا احمدی سراوانی
در حالی که کشاورزی و صنعت گیلان با وجود تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر با مشکلات بسیاری روبرو می باشد، همه نگاهها برای حفظ سطح اشتغال و توسعه اقتصادی استان به سوی صنعت گردشگری معطوف شده است. صنعتی که با توجه به شرایط اقلیمی گیلان بستر مناسبی را برای این منظور مهیا ساخته است.
اما با این وجود صنعت گردشگری گیلان تاکنون نتوانسته انتظارات مورد نظر مسئولان و مردم را برطرف سازد!
واقعیت این است که صنعت گردشگری گیلان با کمبود سرمایه گذاری مواجه است. امری که باعث شده تا زیرساخت های مناسب برای توسعه این صنعت فراهم نشود. اما چرا چنین است؟
متاسفانه برخی برخورد های سلیقه ای و تنگ نظری ها موجب شده تا سرمایه گذاری در این صنعت برای بسیاری توجیه اقتصادی نداشته باشد و سرمایه گذاران فراوانی هستند که با مشاهده وضعیت موجود از سرمایه گذاری در استان خودداری می کنند.
براین اساس برای نجات صنعت گردشگری باید روحیه حمایتی در تمامی سازمان ها و نهادهای مسئول تقویت شده و نگاه به سرمایه گذاران در این بخش مجرمانه نباشد!
براین اساس ضرورت دارد تا نحوه تعامل با صنعت گردشگری در گیلان ساماندهی شود و تمامی دستگاههای ذیربط بهترین و کارشناس ترین نیروها را در این بخش گمارده و با حمایت از سرمایه گذاران اجازه دهند تا صنعت گردشگری جایگاه واقعی خود را در اقتصاد گیلان و برای شکوفایی آن بیابد. صنعتی که در چارچوب و بدور از برخوردهای سلیقه ای می تواند چنین نقشی را بازی کند.