IMG_0439

صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان رشت تایید شد

۰۹ / ۰۳ / ۹۶
۱۷:۰۸

صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان رشت توسط هیاتهای اجرایی و نظارت تایید شد.
به گزارش ایرنا، تایید صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان رشت توسط هیاتهای اجرایی و نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی انجام شد.
در این گزارش آمده است : در اجرای ماده ۷۰ و ۷۱ آئین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و با عنایت به اتمام فرآیند رسیدگی به شکایات و مراحل مقرر در جلسات مشترک از قبیل انطباق آرای شکات از طریق تطبیق صورتجلسات شعبه و سامانه جامع انتخابات و بازگشایی و بازشماری تعدادی از صندوق های اخذ رای شعب با حضور تمامی اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت بر پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان رشت انجام شد.
در ادامه این گزارش آمده است؛ با رسیدگی به شکایت ها، نتیجتا از صحت برگزاری انتخابات فوق اطمینان حاصل نموده و متفقا و مشترکا صحت برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان را مورد تائید قرار دادند. در این گزارش آمده است : اینک در اجرای بند ۲ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر چنان چه کسی به تأیید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد می تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهی شکایت خود را به هیأت نظارت استان مستقردر استانداری اعلام نماید .