شوخی با اخبار،۴۳۳۷

۰۸ / ۰۲ / ۹۶
۰۲:۱۰

• یک فعال سیاسی: کار شوراها فقط عزل و نصب شهرداران نیست
– آنوقت چطور حق الجلسه بگیرند؟!
• سطح باغات تالش یکصد هکتار افزایش یافت
– به همین میزان از سطح جنگل های تالش که کاسته نشد؟!
• یک مسئول: بیمارستان های رشت به وضعیت مطلوب نرسیدند
– مگر قرار بود برسند؟!
• شیرابه زباله سراوان وارد خاک گیلان می شود
– و گازش هم وارد هوای گیلان
• پیاده راه فرهنگی رشت میزبان روز زمین پاک بود
– ایکاش خیابان های رشت میزبان این روز بودند!
• طولانی ترین پل ریلی کشور در گیلان آماده بهره برداری شد
– قابل توجه دلواپسان!