شوخی با اخبار، ۴۴۷۹

۰۲ / ۰۸ / ۹۶
۱۹:۱۱

• دو عضو شورای شهر: مسایل مالی شهرداری رشت در سال های اخیر بررسی می شود
– چه شود!
• یک نماینده: رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه ششم گنجاده شد
– حالا که تعیین می کردید چرا بیشتر ننوشتید؟!
• استاندار جدید گیلان: حل مشکل پسماند از دغدغه های جدی گیلان است
– استانداران سابق هم همین را می گفتند!
• یک نماینده رشت: نگاه به گردشگری گیلان در افق ۲۰ ساله ویژه است
– عجب افق دوردستی!
• یک عضو شورا: شهردار رشت تعهدات مازاد بر توان ایجاد نکند
– همان ۴۰۰ میلیارد تومان قبلی کافی است!