6907697_601

رشت سومین شهر گران کشور در اجاره نشینی

۲۷ / ۰۹ / ۹۶
۱۹:۴۵

خزر- نسبت هزینه اجاره مسکن به درآمد ایران و بانک مرکزی، رشت سومین شهر گران کشور در اجاره نشینی به نسبت درآمد خانوارها می باشد.
بر این اساس اجاره مسکن ۳۶ درصد درآمد خانوارهای رشتی را می بلعد.
تهران با ۶۰ درصد و شیراز با ۴۱ درصد اولین و دومین شهر کشور در این زمینه هستند.
ساری با ۲۳ درصد ارزانترین کلانشهر کشور در اجاره نشینی خانوارها بوده است.
براساس همین گزارش متوسط درآمد خانوار در رشت ۲ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان و متوسط اجاره بها در این شهر ۷۶۲ هزار و ۹۱۰ تومان است.