n82790235-72100231

دولت برنج های بومی و با کیفیت استان را به قیمت توافقی خریداری می کند

۱۹ / ۱۰ / ۹۶
۱۹:۱۶

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از آغاز خرید توافقی برنج های بومی و با کیفیت استان توسط دولت در راستای رونق افزایی به بازار برنج و تامین بخشی از ذخیره راهبردی برنج کشور خبرداد.
به گزارش ایرنا ، علیرضا شعبان نژاد افزود : نرخ خرید توافقی برنج بر اساس هشت درصد شکستگی به ازای هر کیلوگرم رقم صدری و هاشمی، ۹ هزار و ۱۰۰ تومان ، شیرودی پنج هزار و ۴۵۰ تومان و همچنین ندا و نعمت چهار هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شده است.
وی افزود : به ازای هر درصد شکستگی بیشتر از هشت درصد شکستگی تعیین شده از نرخ برنج کسر و به ازای شکستگی کمتر از هشت درصد به نرخ برنج اضافه می شود.
وی گفت : حداکثر شکستگی قابل قبول برای خرید توافقی برنج ۱۵ درصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای افزایش نرخ خرید توافقی ۷ و نیم درصد تعیین شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه برنج های قابل خرید توافقی باید تولید داخل و محصول فصل زراعی امسال باشد تصریح کرد : برنج ها باید بوده آفت زنده نداشته باشند.
علیرضا شعبان نژاد افزود : رقم های بومی صدری و هاشمی از کشاورزان گیلان و رقم های پر محصول شیرودی ، ندا و نعمت از کشاورزان مازندران خریداری می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پایان هدف از خرید توافقی برنج را خارج کردن بازار برنج داخلی از رکود ، حمایت از شالیکاران و تامین بخشی از ذخایر راهبردی برنج اعلام کرد.