۲۰۱۷۱۱۱۲_۱۸۴۳۱۸

از تاریخ ۲۰ آبان لغایت ۶ دی ماه؛ محدودیت ترافیکی در آزاد راه رشت -قزوین محدوده منجیل

۲۱ / ۰۸ / ۹۶
۱۸:۵۸

محدودیت ترافیکی در آزادراه قزوین- رشت در محدوده منجیل به رودبار به علت اجرای عملیات تکمیل و نصب سیستم های روشنایی از تاریخ ۲۰ آبان لغایت ۶ دی ماه جاری اعمال می شود.
به گزارش مهر، محدودیت ترافیکی در آزادراه قزوین- رشت در محدوده منجیل به رودبار به علت اجرای عملیات تکمیل و نصب سیستم های روشنایی از تاریخ ۲۰ آبان لغایت ۶ دی ماه اعمال می شود.
این محدودیت به علت اجرای عملیات تکمیل و نصب سیستم های روشنایی در تونل جدید منجیل است.
رانندگان می توانند از مسیر جایگزین تونل «قدیم منجیل» استفاده کرده و یا با رعایت جوانب احتیاط در هنگام اجرای عملیات در تونل های جدید نیز تردد کنند.